Studium na PANE

Oddělení pravěké archeologie Předního východu nabízí studium založené na kreditovém systému rozloženém do dvou stupňů. Jedná se o bakalářské studium (Bc.) a navazující magisterské studium (Mgr.).

Jednou z největších výhod studia u nás je pestrá nabídka předmětů vyučovaných zahraničními specialisty z celého světa. Studium probíhá v anglickém a českém jazyce. Od uchazečů o studium a studentů se očekává proaktivní přístup, aktivní účast v seminářích, schopnost dorozumět se v anglickém jazyce.

Zahraniční vyučující působící na PANE

Bez popisku

prof. Dr. Reinhard Bernbeck

Kurzy: Theories in Archaeology

profesor na Freie Universität Berlin

Prof. Bernbeck absolvoval na Université de Paris I/Sorbonne dějiny umění a archeologii. Ve studiích pokračoval na Freie Universität Berlin a Michigan University, Ann Arbor, kde se zaměřil na archeologii, asyriologii a etnologii. Prof. Bernbeck získal doktorát na Freie Universität Berlin, kde i habilitoval. Během své kariéry přednášel také na Bryn Mawr College a Binghamton University. Publikoval příspěvky na širokou škálu témat, od neolitických komunit přes strukturu starověkých říší až po archeologii moderny. Jedním z jeho mnoha hlubších zájmů je i archeologická teorie.

Federico Buccellati, Ph.D.

Kurzy: Introduction to the history of architecture of the Near East

výzkumný pracovník, Freie Universität Berlin | zástupce vedoucího, Mezinárodní institut studia mezopotámské oblasti (IIMAS)

Dr. Buccellati studoval na St. John's College (Annapolis, MA, USA), kde získal titul bakalář v oboru filozofie. Titul magistra získal v Tübingenu (Německo) v oboru předovýchodní archeologie a doktorát absolvoval ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo) s prací “Three-dimensional Volumetric Analysis in an Archaeological Context: The Palace of Tupkish at Urkesh and its Representation”, kde se zaměřil na výzkum potenciálu 3D modelů, sloučení dat s etnografickými paralelami a písemnými prameny za účelem porozumění stavebnímu procesu mezopotámského paláce ze 3. tisíciletí př.n.l. Jeho zájem o energetiku přetrval i během stipendijního pobytu NEH/Mellon Digital Humanities v Alexandrijském archivním ústavu a také na pozici hostujícího vědeckého pracovníka při TOPOI B2 - XXL skupině (Freie Universität Berlin). Jeho projekt “Calculating the Costs of Ancient Buildings: A Modern Tool” testuje algoritmus výpočtu nákladů, který může být aplikován na množství starověké architektury za účelem zkoumání časových, materiálních a energetických nákladů jednotlivých kroků tohoto procesu. Další výzkumná témata dr. Buccellatiho jsou sledování změn v materiální kultuře během přechodu mezi obdobím říše Mittani a středoasyrským obdobím a téma autorství ve starověkých předovýchodních palácích.

Bez popisku

Dr. Roberto Dan

Kurzy: Set in Stone: Art and Architecture in Iron Age Northern Mesopotamia

ISMEO – International Association of Mediterranean and Oriental Studies

Dr. Dan se specializuje na architekturu, historii a krajinnou archeologii Předního východu, se zaměřením na 1. tisíciletí př.n.l. (Urartu, Achaimenovská říše). Doktorský titul získal na univerzitě Sapienza v Římě s prací na téma archeologické krajiny Urartu. Účastnil se výzkumů v Arménii, Gruzii, Turecku a Íránu. Dr. Dan je vedoucím ISMEO - Archaeological Mission in Southern Caucasus (AMSC, archeologická mise v jižním Kavkazu), projektu spolufinancovaného ministerstvem zahraničních věcí Itálie. Tento zahrnuje archeologický výzkum v Arménii (oblasti Kotyak a Vayots Dzor) a v Gruzii (oblast Samtskhe-Javakheti) a vykopávky urartských lokalit Solak 1 a Yelpin 1.

Veřejné přednášky v Brně:  16. května 2016  "Recent Archaeological Investigations in Armenia"

Bez popisku

Füsun Ertuğ, Ph.D.

Kurzy: Ethnoarchaeological studies with relevance to the archaeology of Mesopotamia

nezávislá výzkumnice

Dr. Ertuğ pracovala na mnoha archeologických výzkumech v Anatolii jako archeoložka a fotografka. Od 70. let studuje etnografii anatolských vesnic. Během posledních 20 let se zaměřila na etnobotaniku (vztah lidí a rostlin). Kromě přednášení archeologie a etnologie na univerzitě Yeditepe pořádala víkendové workshopy v botanické zahradě v Istanbulu a také v Anatolii provedla několik dlouhodobých výzkumů. Dr. Ertuğ byla koordinátorkou Etnobotanického inventárního projektu při turecké akademii věd (TUBA). V současnosti je dr. Ertuğ v důchodu a pokračuje se svým terénním výzkumem na venkově.

Dipl.-Ing. DDr. Hubert Feiglstorfer

Kurzy: Introduction to the Architecture and Building History

Institut for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences

Dr. Feiglstorfer pracuje jako architekt se specializací na průzkum, plánování a vykonání stavitelských prací. Studoval architekturu na McGill University a později na Vídeňské technické univerzitě. Získal dva doktorské tituly, první v oboru historie architektury a výzkum stavebnictví (Vídeňská technická univerzita) a další v oboru aplikované geologie (Univerzita přírodních zdrojů a life sciences, Vídeň). Dr. Feiglstorfer v současnosti přednáší na obou těchto univerzitách a je součástí projektu ÖAW (Rakouská akademie věd) Material Culture in Tibet.

Mag. Dr. Karina Grömer

Kurzy: Experimental Archaeology (Textile Techniques)

výzkumná pracovnice a zástupce vedoucího oddělení pravěku, Naturhistorische Museum, Vídeň

Dr. Grömer vystudovala pravěkou archeologii, etnologii a antropologii na Vídeňské univerzitě. Specializuje se na analýzu textilu, výzkumu nástrojů textilní výroby a rekonstrukce pravěkého oblečení. Od r. 2008 pracuje na oddělení pravěku Přírodovědného muzea ve Vídni a zapojila se do řady mezinárodních projektů, např. “DressID - Clothing and Identity in Roman Empire”, “CinBA – Creativity in the Bronze Age” a “Chehrabad Saltmummy & Saltmine Exploration Project”. V současnosti se soustředí na analýzu textílií z hrobů, sídlišť a solných dolů, z období mezi 2500 př.n.l. až 1000 n.l. a geografického území překlenujícího střední Evropu až po Írán. Přednáší také na univerzitách ve Vídni a Southamptonu.

Bez popisku

prof. Sevil Gülçür

Kurzy: The Neolithic and Chalcolithic of Turkey

emeritní profesorka na Istanbul University

Prof. Gülçür absolvovala archeolgoii na Istanbulské univerzitě a doktorát dokončila na univerzitě v Tübingenu. Po studiích působila jako asistentka a později jako profesorka na Istanbulské univerzitě na Ústavu prehistorie. Je členkou Tureckého ústavu starověkých památek (Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü). Prof. Gülçür také spolupracuje s německým archeologickým ústavem (DAI) a v letech 1998 - 2004 působila jako kurátorka pro oblast Černého moře v rámci tureckého ministerstva turismu a kultury.

prof. emeritus Frank Hole

Kurzy: Ethnoarchaeology of Iran

J. McCurdy profesor Emeritus antropologie, vědecký výzkumný pracovník, Yale University

Prof. Hole vedl téměř 50 let archeologické a etnografické výzkumy v Íránu a Sýrii. Jeho výzkum pokrýval období středního paleolitu, epipaleolitu, neolitu, eneolitu (chalkolitu) a ranou dobu bronzovou. Mezi nejvýznamnější lokality jeho výzkumu patří jeskyně Yafteh, Ali Kosh, Chagha Sefid a Tula’i v Íránu a také výzkumy planin Deh Luranu a Susiany. Zcela průkopnický etnoarcheologický výzkum spočíval v jeho osobní účasti na migraci s kmenem nomádů v Íránu. V Sýrii prováděl výzkum povodí řeky Chábur a zkoumal lokality Tell Ziyadeh a Umm Qseir. Jeho pozdější výzkum za použití satelitních snímků v Sýrii se zaměřoval na krajinu, moderní využití krajiny a udržitelnost. Prof. Hole je členem americké Národní akademie věd a získal ocenění za celoživotní přínos vědě od Společnosti americké archeologie (Society for American Archaeology) a mezinárodní Farabi ocenění v Íránu.

Proběhlé kurzy a veřejné přednášky:

Neolithic of the Near East | Excavations in Deh Luran, Sarab and Tula’i | Epipaleolithic hunter-gatherers in the Near East | Survey and Sampling in the Khabur Basin | Excavations at Ziyadeh and Umm Qseir

Ethnoarchaeology of Nomadic Pastoralism (a movie) | Archaeological Autobiography (Frank Hole) | Monumental Failure: the Collapse of Susa

Bez popisku

Romolo Loreto, PhD.

Kurzy: Archaeology of Arabian Peninsula

odborný asistent na University of Naples L'Orientale

Dr. Loreto je odborným asistentem na neapolské univerzitě, kde už od r. 2010 vyučuje archeologii a dějiny umění Předního východu. Jeho studium je zaměřené výhradně na Arabský poloostrov, s důrazem na 1. tisíciletí př. n. l.. Témata jeho výzkumu přechází od monumentální architektury předislámského Jemenu, přes krajinnou archeologii rané doby železné a ekonomii oáz v severním sultanátu Ománu, až po jeho hlavní oblast zájmu: vykopávky starověkého severoarabského města Adummatu (dnešní Dumat al-Jandal) a výzkum v oblasti al-Jawf v Saudské Arábii, kde vede italský výzkumný tým.

Bez popisku

Maria Gabriella Micale, Ph.D.

Kurzy: Specifics of Archaeological research in the Near East

výzkumná pracovnice při TOPOI-Freie Universität Berlin

Dr. Micale vystudovala archeologii a dějiny umění Předního východu a momentálně působí na Freie Universität Berlin. Kromě jejích mnohých terénních aktivit v Sýrii jako členky italské archeologické expedice v Eble, je expertem na asyrská zobrazení architektury (PhD. 2009, Řím; Post-Doc 2014 - 2017, Berlín) a na historii archeologického výzkumu na Předním východě. V r. 2008 a 2010-2011 pracovala na reorganizaci muzejních sbírek v Damašku a Idlibu v rámci spolupráce ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce. Dr. Micale se zvláště zaměřila na kresby rekonstuující starověké stavby a skrytý reciproční vliv mezi těmito kresbami a moderní architekturou. V současnosti pracuje na přehodnocení architektury a nepublikovaných materiálů z Persko-Achajmenidských stupňů Tellu Mardikh/ Ebly.

Bez popisku

Dr. Olivier Nieuwenhuyse

Kurzy: Neolithic Pottery of the Near East

Ústav archeologie Předního východu, Freie Universität Berlin (stipendista programu Alexander von Humboldt)

Dr. Nieuwenhuyse studoval nejprve sociální psychologii a kulturní antropologii na univerzitě v Amsterdamu a poté se zaměřil na evropský pravěk a předovýchodní archeologii. Po dokončení doktorského studia na univerzitě v Leidenu pracoval na několika akademických pozicích v Nizozemsku a v dalších zemích, včetně výzkumného stipendia na Německém archeologickém institutu (Orientální oddělení). Získal Humboldtův výzkumný grant na projekt Containers of Change (Nádoby změny). Prováděl výzkumy v Sýrii, Turecku, Libanonu a Iráku a ve velké míře publikoval na téma pozdě pravěkých společností Předního východu. Jeho oblíbená výzkumná témata zahrnují pozdní neolit v Horní Mezopotámii, archeologii klimatických změn a dialektiku mezi lidskou společností a jejím materiálním prostředím. Dr. Nieuwenhuyse také vedl záchranný projekt ohrožených sbírek z archeologického muzea v Raqce (Sýrie).

Bez popisku

prof. Susan Pollock, PhD.

Kurzy: From the Prehistoric Village to early States in the Ancient Near East | Chalcolithic of the Near East – seminar

Profesorka na Freie Universität Berlin

Prof. Pollock získala doktorský titul v antropologii zaměřené na Přední východu na univerzitě v Michiganu. Pracovala jako profesorka na Binghamton University a v současnosti působí jako profesorka na Ústavu starověké archeologie Předního východu na Freie Universität Berlin. Zajímá se o vývoj státu a městských společností v západní Asii a jejich původu v neolitických vesnicích, které jsou nalézány v tomto regionu. Zabývá se také studiem řízení domácností a státní ekonomiky. Prof. Pollock se rovněž zajímá o feminismus a genderová studia v archeologii a kulturní antropologii. Prováděla výzkumy v Íránu, Iráku, Turecku, Turkmenistánu a na lokalitách ze 20. století v Berlíně.

Veřejné přednášky v Brně:   11. dubna 2011   “Death of a Household: The Royal Cemetery of Ur”

Bez popisku

Dr. Stefano Valentini

Kurzy: Archeology and Religion

Jeden z vedoucích CAMNES (Centrum pro studium starověkého Středomoří a Předního východu)

Dr. Valentini vystudoval starověkou historii a archeologii Předního Východu ve Florencii. Působil jako koordinátor mnoha projetků, např. pododdělní ARCANE zkoumající pohřební ritus v Jaziře (Sýrie). Účastnil se výzkumů v Sýrii, Iráku a Turecku. Přednášel také na Oddělení starověku Florentské univerzity. Dr. Valentini se zabývá pohřebním ritem a kultovními oblastmi z archeologického úhlu pohledu.

prof. emeritus Frans A. M. Wiggermann

Kurzy: Sumerian Language | Introduction to the Old Babylonian Language | Mythology and Iconography of the Ancient Near East

v současnosti v důchodu

Prof. Wiggermann vystudoval semitské jazyky se zaměřením na asyriologii na Svobodné univerzitě v Amsterdamu, kde i později pracoval. Spolupracoval s mnoha významnými univerzitami: v Chicagu, Berlíně, Göttingenu, Leidenu a s Metropolitním muzeem v New Yorku. Prof. Wiggermann je také členem skupiny NIAS (“Magic and Religion in the Ancient Near East”/ “Magie a náboženství ve starověkém Předním východě”). Kromě jiného se také od r. 1993 účastil výzkumu lokality Tell Sabi Abyad v Sýrii.

Veřejné přednášky v Brně:

19. dubna 2011: “Spirits and Wild Men from Ancient Mesopotamia“

28. března 2012: “Mesopotamian Art and Religion: The Horizon“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info